Bản đồ

Hôm nay:
12
Tất cả:
112111

Đảng ủy BQL Vườn quốc gia Bến En, quán triệt và triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

Đăng lúc: 10:33:15 06/10/2017 (GMT+7)


          Ngày 26/9/2017, Đảng ủy Ban quản lý Vườn quốc gia Bến En tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

a.jpg
Đ/c Đặng Hữu Nghị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BQL Vườn quốc gia Bến En quán triệt các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII)

b.jpg
Các đại biểu dự hội nghị

          Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Đ/c Đặng Hữu Nghị, Bí thư Đảng ủy đã quán triệt các nội dung Nghị quyết Trung ương lần thứ năm khoá XII gồm: Nghị quyết “Về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và Nghị quyết “Về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; đ/c Lê Đình Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, triển khai Nghị quyết “Về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” và dự thảo Kế hoạch hành động của Ban quản lý Vườn quốc gia Bến En về thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

 Nghị quyết Trung ương năm khoá XII khẳng định, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một nhiệm vụ chiến lược, khâu đột phá quan trọng, tạo động lực để phát triển nhanh và bền vững; thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội.

Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước trên nền tảng công nghệ hiện đại, năng lực đổi mới sáng tạo, nhằm huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp để doanh nghiệp nhà nước giữ vững vị trí then chốt và là một lực lượng vật chất quan trọng của nền kinh tế nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.

Phát triển kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững.

Thông qua Hội nghị này, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động  trong toàn đơn vị nâng cao hơn nữa nhận thức chính trị về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển kinh tế tư nhân và việc nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, từ đó chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, phát huy năng lực, tính sáng tạo trong tổ chức thực hiện đưa Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống./.

                                                                                                                                                                                                                                       Nguyễn Đức Hoàn